Get Adobe Flash player

Algemeene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Martens


1. Advocatenkantoor Martens is een eenmanszaak gedreven door mr Theodorus Martens. Het doel van de eenmanszaak is, de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin.
2. Op alle overeenkomsten waarbij Advocatenkantoor Martens werkzaamheden verricht zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 en 7:409 BW, geacht uitsluitend te zijn opgedragen aan en aanvaard door Advocatenkantoor Martens ten behoeve van de opdrachtgever.
4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Martens of medewerkers van Advocatenkantoor Martens is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het Advocatenkantoor Martens, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Advocatenkantoor Martens in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
6. Voor zover door Advocatenkantoor Martens derden bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. Advocatenkantoor Martens is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
7. Advocatenkantoor Martens kan indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen in verband met honoraria en verschotten die hij verschuldigd zal worden, of onkosten die voor hem moeten worden gemaakt, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen of voortgezet. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de (eind) factuur.
8. De door Advocatenkantoor Martens verzonden facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Reclames met betrekking tot een factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
9. Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Martens is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
10. Op iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor Martens en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen - naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure - worden voorgelegd aan de rechtbank Groningen.